Vår politik

På denna sida kan du läsa mer om partiets politik.

Genom våra artiklar och partiprogram mm informerar vi om våra åsikter och det som vi tycker är viktigt att veta.

Motion angående streetrace

(Pdf öppnas i nytt fönster)

Initiativärende

(Pdf öppnas i nytt fönster)

Motion - Kallbadhus

(Pdf öppnas i nytt fönster)

Motion - Brålanda

(Pdf öppnas i nytt fönster)

Motion - Brygga i Sikhall

(Pdf öppnas i nytt fönster)

Nedan följer vårt partiprogram där det framgår hur vi vill förbättra i Vänersborgs kommun. Vissa punkter kan vi inte besluta om, men vi kan påverka andra beslutsfattare, så att vår viljeinriktning kan bli en verklighet.

1 BARN

 • Skolklasser och barngrupper får inte vara större än att varje barn och elev blir sedda och får vid behov tillräcklig hjälp.

 • Dagbarnvårdare behövs. Valfriheten att välja vad som är bäst för ens eget barn ska inte fråntas föräldern, alla barn passar inte in i stora barngrupper.

 • Det är inte rimligt att miljonärer kvitterar ut barnbidrag. Gränsen för utbetalningar ska gå vid 60 000 kronor netto i månaden. 
  Hushåll som har sammanlagda inkomster utöver det klarar sig utan barnbidrag.

2 SKOLA

 • Förstatliga skolan.

 • Skolskjutsar åt alla.

 • Viktigt att ge alla som vill, möjlighet att bo på landsbygden, utan att vara tvungna att skjutsa sina barn till och från skolan, för att undvika trafikfarliga vägbanor.

 • Mobbning och utanförskap ska bekämpas och utrotas. Det åligger skolans rektor att genomföra detta. Barn som trots detta blir mobbade ska inte behöva byta skola. Om det behövs får ”mobbaren” flytta.

 • Våra barn och ungdomar ska serveras skollunch som är näringsrik, välsmakande och med hög kvalitet, helst närproducerad. Maten ska så långt det är möjligt, tillagas ute på skolorna. Samtidigt måste kontrollen avseende svinn öka, i dag slängs det alldeles för mycket skolmat.

 • Fler gymnastiktimmar i skolan. Starta helst dagen med en rörelse aktivitet.

 • Profilklasser ska återställas och utvecklas, så att fler barn om möjligt kan satsa på sitt intresseområde i högstadiet.

 • Vi vill behålla landsbygdsskolorna.

 • Vi vill återinföra polisundervisning i skolan exempelvis i trafik och Lag & Rätt.

 • Genomför skolavslutningar i kyrkorna där det tidigare varit tradition.

 • Knarkhundar på skolorna nattetid.

 • Betyg i ordning och uppförande.

3 ENSAMHET

 • Ensamhet är tyvärr en vanlig situation för många medborgare idag. Måste uppmärksammas och åtgärdas ytterligare.

 • Sociallots - kan tipsa om gemenskap.

4 ÄLDRE

 • Äldreombudsman. Vi har redan lagt en motion om att införa en äldreombudsman.

 • Ung omsorg- en guldkant i tillvaron. Gynnar både gammal och ung på grund av att unga i större utsträckning väljer ett vårdyrke i framtiden (stort behov av nyrekrytering) och äldre får mer gemenskap, stimulans, glädje och därmed en guldkant i tillvaron.
 • Serviceboenden – Återställa och utveckla – Fördel, samma personal.
 • Trygghetsboende – Hemtjänst – Nackdel, stor omsättning – Bostadskö flera år. Om tilldelad lägenhet inte passar hamnar du så småningom sist i bostadskön
 • Maten till de äldre ska vara, näringsrik, välsmakande, av hög kvalitet, gärna närproducerad, tillagad så nära som möjligt.
 • Gratis bussresor från 65 år, även till Trollhättan och Uddevalla.
 • Bostadstilläggen för äldre måste höjas. Det byggs allt dyrare bostäder samtidigt som pensionerna inte följer utvecklingen i övriga samhället. Det här har lett till en ohållbar ekonomisk situation för många av landets pensionärer.
 • Pensionerna ska höjas. Det är en skam för Sverige att många av dem som varit med om att bygga vår välfärd, tvingas leva under knappa förhållanden därför att höjningen av pensionerna inte följer kostnadsutvecklingen i övrigt. Det är en självklarhet att känna sig ekonomiskt trygg.
 • Höjningarna finansieras delvis genom nedläggning av landstingen.

21 POSTEN

 • Förstatliga posten. Det är dags för Staten, att säga upp avtalet med Postnord. Vi ska inte vara med och betala förlusterna i Danmark.

22 HJÄRTSTARTARE

 • Vi vill ha en karta/app som fortlöpande uppdateras av kommunen och som visar var det finns hjärtstartare.

 • Vi vill också ha kontinuerlig och gratis utbildning i hur de används.

23 BOSTÄDER

 • För att långsiktigt kunna lösa den stora bristen på bostäder måste vi ge utrymme för enklare och billigare boende. Det går inte att bygga bostäder för mellan 70 000 och 80 000 kronor per kvadratmeter, eftersom väldigt få kommer att ha råd att bo i dem utan bidrag. Socialdemokraternas egna fastighetsbolag är delaktiga i hetsen, och därför är det dags för staten att gripa in och stoppa byggandet av dyra lägenheter. Byggkostnaden måste ner till cirka 20 000 eller mindre per kvadratmeter, för att vi ska få rimliga hyresnivåer.

24 MILJÖ/ÅTERVINNING

 • Vi värnar om en ren och fin kommun utan nedskräpning och klotter. En nollvision mot detta behövs med direktaåtgärder.

 • Vi uppmuntrar till all återvinning.
 • Avfall får lämnas till återvinningscentral utan kostnad 10 gånger under ett år. Detta för att undvika nerskräpning i naturen.
 • Bygg en återvinningscentral i Brålanda.

25 BYGGMÄSTARE

 • Ingen ska få kalla sig byggmästare utan att vara certifierad. I dag ställs krav om certifiering på elektriker- och vvs-företag, men inte på byggmästarna vilket ökar risken för byggfusk och oseriösa företagare i branschen. Vid påvisbara undermåliga byggnationer ska byggmästare bli ersättningsskyldig.

26 VÄGRENAR

 • På lämpliga delar av landsbygdens vägbanor ska man inte slå vägkanterna. Likaså utmed gång- och cykelbanor. Vi behöver en rik fauna för bl a pollinerande insekter – Humlor och Bin spelar en viktig roll.

27 VINSTER I VÄLFÄRDEN

 • Vinster ska vara tillåtna. Stat, landsting och kommun ställer de höga och detaljerade krav som fordras för uppdraget. Kontrollera noga de företag som exempelvis erbjuder hemtjänst, driver äldreboenden och skolor.

28 PASS

 • Jihadistpassen - följ Storbritanniens exempel och riv passen för jihadister. Hittills har närmare 200 jihadister på det här sättet fråntagits sitt medborgarskap, vilket innebär att de inte kan återvända till Storbritannien.

29 FÖRETAG

 • Vänersborg ligger för långt ner på företagsrankningen i Sverige. Olika åtgärder måste vidtas för att underlätta etablering av nya företag.

30 ARBETE / BIDRAG

 • Illegal arbetskraft - mer resurser måste läggas på att stoppa den illegala arbetskraften. Bland annat genom att kräva kunskaper i svenska språket för att få tillstånd att arbeta i Sverige.

 • Det ska löna sig att arbeta, framför att få bidrag.

31 LANDSTING

 • En nedläggning av landstingen/regionerna skulle innebära en besparing på många, många miljarder kronor.

 • Idag kostar årligen dåliga upphandlingar många miljarder kronor. Landstingen har blivit en illa skött kyrkogård för gamla och avlagda politiker.

5 LANDSBYGD

 • Tågstopp i Brålanda och Frändefors.

 • Vi vill bevara landsbygdsskolorna.

 • Landsbygdsfrågor är viktiga, utveckling i samarbete på lämpligt sätt.

 • Sverige ska ha ett jordbruk som gör att landet kan vara självförsörjande på basvaror.

6 CENTRUM

 • Flytta gästhamnen till Fisketorget och utveckla den för att bl a stärka centrum. Gratis första natten för att locka turister.

 • Fler offentliga toaletter i centralorterna, ex vis i centrum, Brålanda, Vargön.
 • Kallbadhus i Vänersborg.
 • Göra Vänersborg till en attraktiv stad att verka i gällande nöjesliv och restauranger.
 • Förbättra tröga handläggningstider gällande bygglov och övrig byråkrati som försvårar för dem som vill etablera och driva verksamhet.
 • Göra delar av Aqua Blå arrangemanget till en permanent del av sommarstaden Vänersborg, där scener, tält och utskänkningstillstånd finns/gäller under hela sommaren kring området på Sanden och Hamngatan söder om Kungsgatan.

7 TURISM

 • Utveckla närheten till Vänern.

 • Tillsätt turistchef som bara jobbar enbart för Vänersborg. Turismen är en av de mest växande näringarna, då ska vi självklart inte dela turistchef med Trollhättan.

8 MOUNTAINBIKEBANA

 • Ta upp en diskussion med lämpliga idrottsföreningar om ett eventuellt intresse av att anlägga en mountinebikebana.

9 TVÅNGSANSLUTNINGAR KOMMUNALT VA-NÄT

 • Vi är emot tvång till VA-anslutningar.

10 A-TRAKTORER

 • Höj högsta tillåtna hastighet för A-traktorerna till EU-standard, det vill säga 45 km i timmen.

11 VARGSTAMMEN

 • Diskussioner och beslut rörande vargstammens storlek ska skötas av dem som har djuren inpå knuten, inte av de som bor i storstäderna.

12 ROTAVDRAG

 • Utveckla Rotavdraget ytterligare. Det var det här stimulansprogrammet som räddade Sveriges ekonomi.

13 MATSVINNET

 • Inför förbud mot att slänga mat efter fransk modell. Där infördes 2016 en ny lag som innebär att större livsmedelsbutiker som slänger mat istället för att donera den till välgörenhets-organisationer, matbanker eller som djurfoder straffas med höga böter eller fängelse. I dag slänger vi 25 procent av all mat i Sverige. Det måste bli ett slut på det, och vi måste ha en plan för hur vi ska hantera matsvinnet.

32 SJUKVÅRDEN

 • Låt staten ta över sjukvården. I dag är svensk sjukvård fruktansvärt orättvis eftersom väntetiden för exempelvis livshotande cancersjukdomar varierar mellan landstingen. Det ska inte bero på var du bor om du ska få rätt vård och dessutom i tid.

33 IVO (Inspektionen för vård och omsorg)

 • Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är en myndighet som ansvarar för tillsyn av hälso- och sjukvården, dess personal och verksamheter inom socialtjänstområdet.

 • Vår uppfattning är att IVO inte uppfyller de rimliga krav som vi medborgare har rätt att ställa.
 • Alla inkomna ärenden utreds inte på grund av tidsbrist. (Har man själva uppgivit i TV intervju).
 • Trots att anmärkningsvärda fel anmälts till IVO blir det ytterst sällan åtgärder mot den som begått fel.
 • Lämplighetsprövning ska också säkras så att inte kriminella och andra olämpliga personer släpps fram i vårdyrken.
 • Namn på sjukvårdspersonal som varit föremål för bristfällig yrkesutövning.
 • Om du ska besöka exempelvis en läkare kan du ringa IVO på tel 010- 788 50 00 och själv ta reda på om läkaren varit föremål för åtgärd som exempelvis kan vara, riktad kritik, indragen förskrivningsrätt, stått under prövotid eller varit fråntagen legitimation.

34 POLIS

 • Öppen polisstation i Vänersborg dygnet runt. Vi ska ha poliser i tjänst dygnet runt, kriminal- och spaningsavdelningar, patrullerande poliser.

 • Beslut om öppettider på polisstationer får endast beslutas av kommunfullmäktige.
 • Närpoliser, ex vis i Brålanda och andra utsatta bostadsområden.

35 ASSISTENTLAGEN

 • Se över assistenthjälpslagen. I dag är den alltför godtycklig barn, ungdomar och äldre som behöver det får alltför ofta ingen hjälp, medan rena gangstrars kan kvittera ut miljonbelopp. Kontrollen måste bli mycket effektivare, så att pengarna hamnar i rätt fickor.

36 RÄTTSVÄSENDE

 • Hela rättsväsendet har kollapsat. Från polis – åklagare – domstolar och kriminalvård.

 • Omfattande förändringar måste genomföras.
 • För exempelvis mord ska endast livstidsstraff kunna utdömas. För att kunna omvandla livstidsstraff till tidsbestämt straff fordras en betydande tid i fängelse.
 • Vidare några exempel på nödvändiga förändringar.
 • Påföljder
 • Straffrabatter
 • Förundersökningsbegränsning
 • Villkorlig frigivning efter 2/3 av strafftiden

37 HEDERSBROTT

 • Så kallade hedersbrott ska straffas, därefter omedelbar livstids utvisning. Samtidigt måste de som drabbats få ett bättre stöd av samhället än i dag.

14 VACCIN

 • Gratis TBE-vaccination till alla. I dag kostar det närmare 1500 kronor för en familj med två barn att vaccinera sig mot den virussjukdom som sprids av fästingar och som kan orsaka inflammation i hjärnan.

15 FÖRENINGSBIDRAG

 • Ideellt arbetande lokala föreningar måste få högre aktivitetsbidrag. Samtidigt ska vi ha ett fungerande kontrollsystem som garanterar att bidragen fördelas rättvist och efter gällande regelverk. Politiska rörelser ska inte få del av dessa bidrag.

16 FALLSKÄRMAR

 • Inför ett allmänt förbud för både kommuner, landsting, statliga verk och statliga organisationer att betala ut fallskärmar under längre tid än sex månader.

17 LÖNEN HÖGRE ÄN BIDRAG

 • Nettolönen skall vara högre än bidraget.

18 ÖVERVAKNINGSKAMEROR

 • Tillåt att utan tillstånd sätta upp övervakningskameror, anmälan räcker. Den som inte har något att dölja behöver inte bry sig om kamerorna.

38 KRIMINALITET

 • Olika myndigheter måste börja samarbete i syfte att förebygga, förhindra, upptäcka och bekämpa organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet som är riktad mot vårt välfärdssystem. I dag utnyttjas svagheterna i systemet till 100 procent, vilket inte minst visas av att terrornätverket IS gång på gång lyckas svindla olika myndigheter på stora pengar. Ett sätt att stoppa den här brottsligheten är att myndigheternas möjligheter till informationsutbyte utökas.

39 MARIESTADSMODELLEN

 • De ensamkommande som ljuger om sin ålder ska också tvingas ta konsekvenserna av det. I Mariestad har kommunen valt att polisanmäla ensamkommande som har fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket för brott mot bidragsbrottslagen.

40 RÄDDNINGSTJÄNST - NÄRF

Är ett liv i Vänersborgs kommun mindre värt än ett liv i Trollhättans stad?

 • Medborgarpartiet vill att räddningstjänsten skall vara likvärdig i Vänersborgs kommun och Trollhättans stad, då kommunerna har ett gemensamt räddningstjänstförbund - Närf.

19 KOMUNALA TJÄNSTEMÄN

 • Vid tillsättande av tjänster i kommunal verksamhet skall det räknas som en merit om man är bosatt i kommunen.

20 GOD MAN

 • Den som verkar som god man ska tillåtas ha högst fem uppdrag samtidigt.

 • För att avslöja eventuella fuskare ska kommunerna kunna samköra olika register mot varandra. Det finns i dag gode män som har så många som ett 100-tal uppdrag och då enbart i syfte att tjäna pengar på systemet. Dessa ska inte kunna gömma sig bakom något integritetsskydd för att få fortsätta.
 • Kommunerna ska hållas betalningsansvariga i de fall där en god man lurar sin huvudman på pengar.

Ladda gärna ner vår "lilla" valfolder som pdf.

Ge oss ditt förtroende att förbättra för våra kommuninvånare. 
Vi tackar för din röst!

Motion angående streetrace

(Pdf öppnas i nytt fönster)