Website Created With Site.pro Website Builder
Create New Website

Vår politik

På denna sida kan du läsa mer om partiets politik.

Genom våra artiklar och partiprogram mm informerar vi om våra åsikter och det som vi tycker är viktigt att veta.

Motion angående streetrace

(Pdf öppnas i nytt fönster)

Initiativärende

(Pdf öppnas i nytt fönster)

Motion - Kallbadhus

(Pdf öppnas i nytt fönster)

Motion - Brålanda

(Pdf öppnas i nytt fönster)

Motion - Brygga i Sikhall

(Pdf öppnas i nytt fönster)

Nedan följer vårt partiprogram där det framgår hur vi vill förbättra i Vänersborgs kommun. Vissa punkter kan vi inte besluta om, men vi kan påverka andra beslutsfattare, så att vår viljeinriktning kan bli en verklighet.

1 BARN

 • Skolklasser och barngrupper får inte vara större än att varje barn och elev blir sedda och får vid behov tillräcklig hjälp.

 • Dagbarnvårdare behövs. Valfriheten att välja vad som är bäst för ens eget barn ska inte fråntas föräldern, alla barn passar inte in i stora barngrupper.

 • Vi vill att antalet dagbarnsvårdare utökas i kommunen.

2 SKOLA

 • Vi vill verka för en generösare bedömning i rätten till skolskjuts. Det är viktigt att göra det möjligt att bo på landsbygden utan att vara tvungen att behöva skjutsa sina barn till och från skolan. Detta i syfte att motverka användadet av trafikfarliga vägbanor för unga.

 • Mobbning och utanförskap ska bekämpas och utrotas. Det åligger skolans rektor att genomföra detta. Barn som trots detta blir mobbade ska inte behöva byta skola. Om det behövs får ”mobbaren” flytta.

 • Våra barn och ungdomar ska serveras skollunch som är näringsrik, välsmakande och med hög kvalitet, helst närproducerad. Maten ska så långt det är möjligt, tillagas ute på skolorna. Samtidigt måste kontrollen avseende svinn öka, i dag slängs det alldeles för mycket skolmat.

 • Fler idrottstimmar i skolan. Starta helst dagen med en rörelse aktivitet.

 • Profilklasser ska återställas och utvecklas, så att fler barn om möjligt kan satsa på sitt intresseområde i högstadiet.

 • Vi vill behålla landsbygdsskolorna.

 • Vi vill återinföra polisundervisning i skolan exempelvis i trafik och Lag & Rätt.

 • Det ska finnas möjlighet för polisen att träna sina knarkhundar på skolområden under nattetid.

 • Vi vill satsa på förebyggande åtgärder i skolan genom att utöka antalet kuratorer och psykologer inom ramen för elevhälsan.

3 ENSAMHET

 • Ensamhet är tyvärr en vanlig situation för många medborgare idag. Vi vill att kommunen arbetar med att utveckla fler träffpunkter för olika mål- och åldersgrupper.

 • Vi vill att kommunen tillskapar en tjänst som "Sociallots" och som kan tipsa om typer av gemenskap. Alla läser inte på kommunens hemsida eller sociala medier.

 • Vi vill verka för att alla ska få så goda möjligheter som möjligt att ta del av föreningslivet, såväl ung som äldre.

4 ÄLDRE

 • Vi har lagt in en motion om att införa en äldreombudsman som skall erbjuda rådgivning och problemlösning åt de äldre.

 • Vi vill införa "Ung omsorg- en guldkant i tillvaron". Konceptet gynnar både gammal och ung. Den gamla f¨r en guldkant på tillvaron genom ex promenader, högläsning eller bara någon att prata med. De unga kan få sitt första extra jobb och skapar samtidigt ett vårdintresse som kan innebära att att unga i större utsträckning väljer ett vårdyrke i framtiden och äldre får mer gemenskap, stimulans, glädje och inspiration.
 • Vi vill att servicehusen skall återställas och utvecklas. Serviceboenden i kommunen lades ned 2016-2017. Det fattas numera en boendeform för äldre med lägre omvårdnadsbehov, men ändå är i behov av tillsyn dygnet runt.  Fördelen med servicehusen är att den enskilde har en egen lägenhet men det finns en liten fast personalstyrka som känner de boende och dennes behov. De boende på servicehuset hade tidigare gemensam matsal och samlingssal för aktiviteter.
 • Vi vill att trygghetsboende skall fortsätta att utvecklas. Trygghetsboenden finns idag inom Vänersborgsbostäders fastighetsbestånd. För att få tillgång till en trygghetslägenhet måste du stå i en bostadskö. Detta känner inte alla till och när det är dags för byte av ett boende kan kötiden vara flera år. Vi har därför lagt in en motion om att när en trygghetslägenhet blir ledig skall denna anmälas till socialtjänstens biståndsenhet som därefter kan anvisa lägenheten till den som har behov av en sådan. Den som bor i ett trygghetsboende har om det behövs hemtjänst. På alla trygghetsboende finns också olika typer av aktiviteter.
 • Vi vill att maten till de äldre ska vara näringsrik, välsmakande, av hög kvalitet och närproducerad samt tillagad så nära den boende som möjligt. 
 • Vi anser självklart att Vänersborg, likt Trollhättan, skall ha gratis kollektivtrafik för pensionärer. Vi anser att detta är en åtgärd som förebygger ensamhet, är miljövänlig och förebygger ansökan om färdtjänst. 

5 LANDSBYGD

 • Vi har tidigare och kommer fortsätta att verka för Tågstopp i Brålanda och Frändefors. Vi vill dessutom utöka detta genom att föreslå Vargön som slutstation för Göteborgståget. Detta skulle även på köpet tjäna som en "rälsbuss" mellan Vänersborg och Vargön.

 • Vi vill bevara landsbygdsskolorna.

 • Vänersborg ska ha ett jordbruk som gör att kommunen kan vara självförsörjande på grundläggande "basvaror".

 • Vi har lagt en motion om ett kommunalt servicecenter i Brålanda. Vi anser att med dagens digitalisering skulle det finnas möjlighet för kommunens tjänstemän att växelvis bemanna ett kontor i Brålanda för att på detta sätt ge boende i Dalsland bättre service. Motionen syftar även på att man efter hand, ska närvara kommunalråden i Brålanda med jämna mellanrum.

 • Vi vill prioritera gång- och cykelvägar utanför tätorten.

 • Vi vill bygga en återvinningscentral i Brålanda.

6 CENTRUM

 • Vi vill flytta  gästhamnen  till Fisketorget och utveckla den för att bl a stärka centrum. Gratis första natten för att locka turister.
 • Vi vill ha fler offentliga toaletter i centralorterna såsom centrum, Brålanda och Vargön.
 • Vi vill att Vänersborg skall återuppbygga ett kallbadhus på Skräcklan. Vänersborg har ett fantastiskt läge vid Vänern och ett kallbadhus är efterfrågat av många kommuninvånare. Vi har lagt en motion om att påbörja arbetet redan.
 • Vi vill göra Vänersborg till en attraktiv stad att verka i gällande nöjesliv och resturanger.
 • Förbättra tröga handläggningstider gällande bygglov och övrig byråkrati som försvårar för dem som vill etablera och driva verksamhet.
 • Vi vill verka för att få Aqua Blå arrangemanget till att bli en permanent del av sommarstaden Vänersborg, där scener, tält och utskänkningstillstånd finns/gäller under hela sommaren kring området på Sanden, Fisketorget och Hamngatan söder om Kungsgatan.

7 TURISM

 • Vi vill utveckla närheten till Vänern genom ex ett kallbadhus. festivaler och andra arrangemang..

 • Vi vill tillsätta turistchef som enbart jobbar för Vänersborg. Turismen är en av de mest växande näringarna, vilket gör det kontraproduktivt att dela turistchef med Trollhättan.

8 STREETRACE

 • Vi vill att kommunen utreder en lämplig plats där streetrace kan arrangeras under säkra förhållanden.

9 TVÅNGSANSLUTNINGAR KOMMUNALT VA-NÄT

 • Vi är emot tvång till VA-anslutningar. Vi anser att de fastigheter som har godkänd anläggning inte skall tvingas med av kommunen.

10 NORSKENS BRYGGA

 • Vi vill att "Norskens brygga" skall få nytt liv för att ge boende på Korseberg med omnejd tillgång till en fin mötes- och rekreationsplats. Vi har under året lagt en motion om detta och kommer fortsätta driva denna idéen.

11 A-TRAKTOR

 • Vi vill verka för att man höjer högsta hastighet för A-traktorer till EU-standard, dvs 45 km/tim. 

12 VARGSTAMMAN

 • Vi vill att beslut gällande vargstammarnas storlek ska skötas av de som har djuren inpå knuten, inte av de som bor i storstäderna. 

13 MATSVINNET

 • Inför förbud mot att slänga mat efter fransk modell. 2016 infördes det där en ny lag som innebär att större livsmedelsbutiker som slänger mat, istället för att donera den till välgörenhets-organisationer, matbanker eller som djurfoder, straffas med höga böter eller fängelse. Idag slänger vi 25 procent av all mat i Sverige. Det måste bli ett slut på det, och vi måste ha en plan för hur vi ska hantera matsvinnet.

14 VACCIN

 • Vi vill verka för gratis TBE-vaccination till alla. I dag kostar det närmare 1500 kronor för en familj med två barn att vaccinera sig mot den virussjukdom som sprids av fästingar och som kan orsaka inflammation i hjärnan.

15 FÖRENINGSBIDRAG

 • Ideellt arbetande lokala föreningar måste få högre aktivitetsbidrag. Samtidigt ska vi ha ett fungerande kontrollsystem som garanterar att bidragen fördelas rättvist och efter gällande regelverk. Politiska och religiösa rörelser ska inte få del av dessa bidrag.

 • Vi vill ha en rättvis fördelning av träningstimmar för kommunens föreningar. Alla idrotts- och övriga organisationer ska få möjlighet att synas.

16 FALLSKÄRMAR

 • Inför ett allmänt förbud för både kommuner att betala ut fallskärmar under längre tid än sex månader.

17 GÅNG- OCH CYKELVÄGAR

 • Gång- och cykelvägar är viktiga ur en säkerhetssynpunkt. Vi vill under den kommande mandatsperioden prioritera gång- och cykelvägar utanför tätorten där vägarna ofta är smala samt att belysning och vägren saknas. 

18 ÖVERVAKNINGSKAMEROR

 • Vi vill ha fler övervakningskameror i utsatta miljöer.

19 KOMMUNALA TJÄNSTEMÄN

 • Vid tillsättandet av kommunal verksamhet skall det räknas som en merit om man är bosatt i kommunen vid likvärdiga kvalifikationer. 

 • Vi vill ha en restriktiv hållning gällande tillsättandet av kommunala tjänstemän som inte arbetar direkt mot vårdtagare, elever eller brukare.

20 GOD MAN

 • Vi anser det vara självklart att alla godemän och förvaltare skall erhålla advekat utbildning för dess uppdrag.

21 GÅNG- OCH CyKELBOR MELLAN SKAVEN OCH KORSEBERG

 • Vi vill förbättra kommunikationen mellan Skaven - Korseberg - Sportcentrum genom att bygga en gång- och cykelbro. Detta anser vi vara viktigt utifrån både tillgänglighets-, miljö- och tidsbesparandeperspektiv.

22 HJÄRTSTARTARE

 • Vi vill ha en karta/app som fortlöpande uppdateras av kommunen och som visar var det finns hjärtstartare.

 • Vi vill också ha kontinuerlig och gratis utbildning i hur de används.

23 BOSTÄDER

 • För att långsiktigt kunna lösa den stora bristen på bostäder måste vi ge utrymme för enklare och billigare boende. 

 • Vi vill att Ungdomsboenden skall prioriteras.

 • Vi vill att den som har behov av ett trygghetsboende skall ges förtur i bostadskön.

24 MILJÖ/ÅTERVINNING

 • Vi värnar om en ren och fin kommun utan nedskräpning och klotter. En nollvision mot detta behövs med direkta åtgärder.

 • Vi vill uppmuntra till all återvinning.
 • Avfall får lämnas till återvinningscentral utan kostnad 10 gånger under ett år. Detta för att undvika nerskräpning i naturen.
 • Bygg en återvinningscentral i Brålanda.

25 UNG I VÄNERSBORG

 • Vi vill att unga i Vänersborg skall ges samma status som Pensionärs- och handikappråd och därmed träffa politker på motsvarande sätt. Ung i Vänersborg är en viktig inspirationskälla för alla.

26 VÄGRENAR

 • Vi vill att man inte ska slå vägkanten på lämpliga delar av landsbygdens vägbanor. Likaså utmed gång- och cykelbanor. Vi behöver en rik fauna för bl a pollinerande insekter – Humlor och Bin spelar en viktig roll.

27 URSAND

 • Vi är positivt inställda till en fortsatt utveckling av området kring Ursand.

28 DALABORGSPARKEN

 • Vi vill att kommunen skall se positivt på utvecklingen av Dalaborgsparken så att den kan växa och användas i större utsträckning än tidigare.

29 FÖRETAG

 • Vänersborg ligger idag på 253:e plats (av 290) företagsrankingen i Sverige 2021. Det anser vi är olyckligt och det måste ske en förändring. Olika åtgärder måste vidtas för att underlätta etablering av nya företag som ex kortare handläggningstider, bättre tillgänglighet, bra-, rättvis-, och korrekt rådgivning samt minskad byrokrati.

30 POLIS

 • Vi vill verka för en öppen polisstation i Vänersborg dygnet runt. Vi ska ha poliser i tjänst dygnet runt, kriminal- och spanningsavdelningar, patrullerande poliser.

 • Närpoliser, ex vis i Brålanda och utsatta bostadsområden.

 • Vi vill ge polisen möjlighet att träna sina knarkhundar på kommunens skolor. Vi vill att polisen skall besöka våra skolor och föreläsa om "lag och rätt" samt "trafik".

31 EKONOMI

 • För oss är kommunens antagna finansiella mål viktiga att hålla. En sund ekonomi ger handlingsfrihet och är ansvarstagande. Vi anser att kommunen måste prioritera mellan de investeringar som skall göras så att de ekonomiska målen efterlevs.

32 DALBRON

 • Vi anser det vara en självklarhet att någon typ av suicidskydd upprättas snarast på/under Dalbobron.

33 RÄDDNINGSTJÄNST - NÄRF

 • Är ett liv i Vänersborgs kommun mindre värt än ett liv i Trollhättans stad? Vi kräver att räddningstjänsten skall vara likvärdig i Vänersborgs kommun och Trollhättans stad, då kommunerna har ett gemensamt räddningstjänstförbund - Närf.